วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เลยสอบตกประเมินความโปร่งใส-คุณธรรมของ ป.ป.ช.ป.ป.ช.ออกประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เลยสอบตกยกจังหวัด  ทั้งอบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. ตกเรียบ  ม.ราชภัฏเลยผ่านแห่งเดียวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  ได้ออกประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ระบุว่า ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่าการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” และได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกําหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กําหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการพัฒนากรอบการประเมิน และรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พ.ศ. 2562 มีการพัฒนากรอบการประเมิน และรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินเพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการกระทําผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐ มีธรรมาภิบาลที่ดีก็ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อประชาชนและประเทศได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป
ผลคะแนนจากการประกาศดังกล่าว มีหลายหน่วยงานที่น่าจับตามอง  เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คะแนนระดับ B ไม่ผ่าน , กองทัพบก คะแนนระดับ AA ผ่าน , กองทัพเรือ ระดับ B ไม่ผ่าน , กรมประชาสัมพันธ์ คะแนนระดับ B ไม่ผ่าน , กรมป่าไม้ คะแนนระดับ B ไม่ผ่าน , บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  คะแนนระดับ B ไม่ผ่าน  , สำนักงบประมาณ คะแนนระดับ B ไม่ผ่าน , กรมการปกครอง คะแนนระดับ D ไม่ผ่าน  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คะแนนระดับ A ผ่าน  

ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลับ ได้คะแนนอยู่ที่ระดับ B ไม่ผ่าน  สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ 90.86 คะแนน ระดับ A ผ่าน

ในกลุ่มจังหวัดนั้น ปรากฏว่าจังหวัดเลย ได้ 82.70 คะแนน ระดับ B ไม่ผ่าน  ส่วน อบจ.เลย ได้ 66.26 คะแนน ระดับ C ไม่ผ่าน   , เทศบาลเมืองเลย ได้ 67.48 คะแนน ระดับ C ไม่ผ่าน  เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ 60.69 คะแนน ระดับ D ไม่ผ่าน ส่วนกลุ่มเทศบาลตำบลในจังหวัดเลยทั้ง 27 แห่ง และอบต. 71 แห่ง  คะแนนอยู่ในระดับ C และ D   ไม่ผ่านการประเมินทั้งหมด.

ดูผลคะแนนทั้งหมดได้ที่  https://www.nacc.go.th/download/article/Article_ITA_171062.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น