วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รมช.ศึกษาเยือน กศน.เลย เผยเตรียมบรรจุครูเพิ่มทั่วประเทศ 400 อัตรา (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย  นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเลย  โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายนรา  เหล่าวิชยา  รองเลขาธิการ กศน. นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย  ผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดเลยให้การต้อนรับ 


นายนรา  เหล่าวิชยา  รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่นักเรียน นักศึกษานอกระบบโรงเรียนตลอดทั้งประชาชนทั่วไป  โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นงานการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการขับเคลื่อนงานการศึกษา ในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0    ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า  การเดินทางมาวันนี้เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของ กศน.และสถานศึกษาเอกชน  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  พร้อมมอบนโยบาย “กศน.WOW” ซี่งมี 6 กู๊ด ที่ได้มอบนโยบายไปแล้วทั่วประเทศ  และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู กศน. ซึ่งทุกคนมีจิตวิญญาณความเป็นครูกันอยู่แล้ว  แต่หลังจากนี้จะเกลี่ยอัตรากำลังให้เหมาะสม  เพิ่มโอกาสให้คนของกศน.ได้เป็นครูมากขึ้น  โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  ตอนนี้ตนกำลังหาวิธีแนวทางช่วยเหลือ โดยจะมีการเกลี่ยอัตรากำลังที่เดิมมีแล้ว 900 อัตรา เพิ่มขึ้นอีก 400 อัตรา รวมแล้วจะมี 1,300 อัตรา 

ส่วนปัญหางบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสิ่งสาธารณูปโภคของสำนักงาน กศน.ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ที่ยังไม่เพียงพอนั้น ตนได้รับทราบแล้ว กำลังจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเช่นกัน ตนจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น