วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ม.ราชภัฏเลยจับมือ 90 สถาบันการศึกษา พัฒนาคุณภาพนศ.ครู ตามหลักสูตรใหม่ 4 ปี เน้นฝึกสอนเข้มข้น (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2562  ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมลงนามความร่วมมือและชี้แจงแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 4 ปี)  โดยมี ผศ.ดร.เชาว์   อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิด และลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียน และสถาบันการศึกษา รวม 90 แห่ง ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์  คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวว่า  ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรครูคุณภาพอิงสมรรถนะ เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 หลักสูตร โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ School-Integrated Learning หรือ SIL จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้นปี
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษารอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู , นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู , นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน  และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปีการศึกษา จำนวน 1,080 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ดังนั้น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด คณะครุศาสตร์จึงได้เชิญผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายผลิตครูคุณภาพ (หลักสูตร 4ปี) และสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ อันจะส่งผลในการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 
โดยมีสถาบันที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง จำนวน 90 สถาบัน จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดเลย , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น , เขต 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   , โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 58 โรงเรียน  โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 31 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 โรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น