วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตนายกอบต.ในอำเภอเชียงคาน ทุจริตเรียกรับเงินค่าโอนย้ายจนท. เตรียมส่งฟันคดีอาญาต่อสำนักงาน ป.ป.ช.ได้แจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนการกระทำความผิดของนายกองค์การบริส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคาน จ.เลย ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หนังสือเลขที่ ปช.0040(ลย) / 0558 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

หนังสือระบุว่าด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนนายกอบต.คนดังกล่าว เมื่อครั้งดํารง ตําแหน่งว่ากระทําความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะโอนย้าย มารับราชการที่องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งนี้   ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับไว้พิจารณาและดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง  โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมทั้งจัดทําสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา


บัดนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว มีมติว่า การกระทําของผู้ถูกกล่าวหา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใด ในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 และมีมูลความผิด ฐานกระทําการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือ ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

หนังสือฉบับนี้ระบุอีกว่า  ในขั้นตอนต่อไปจะมีการส่งรายงาน สํานวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สําเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคําวินิจฉัยไปยัง อัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งสํานวนการไต่สวน ไปยัง ผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจกับอดีตนายก อบต.รายนี้ ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1) และมาตรา 94 วรรคสี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น