วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

ทหารเมืองเลยเตรียมพร้อมรับมือโควิดขั้นสูงสุด หลังสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มตึงเครียด (ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  ที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  (ร.8 พัน 1) ค่ายศรีสองรัก จ.เลย  พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว   ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8  เดินทางมาตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมี พ.ท.อภิวัชร์  ชารีโคตร  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  ให้การต้อนรับ


ร.อ.ชาลี  สอนคุณแก้ว  นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  กล่าวว่า  การเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามคําสั่งผู้บัญชาการทหารบก โดย กองทัพบกมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังพล บุคลากรทางการแพทย์ และยุทโธปกรณ์ทุกประเภทในการสนับสนุนรัฐบาลจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งการเตรียมความพร้อม เรื่องกําลังพลมีความสําคัญสูงสุด เพื่อให้การควบคุม พิทักษ์ และปกป้องกําลังพล และ ครอบครัวของกองทัพบก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2  มีคําสั่งให้หน่วยดําเนินการจัดตั้ง “ศูนย์การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด-19” สําหรับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย และดําเนินการ ประสานงานบูรณาการ การเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เมื่อได้รับการร้องขอ และอนุมัติให้มีการใช้กําลัง

โดยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ได้รับภารกิจจัดเตรียมกําลังพล และ ยุทโธปกรณ์ 1 กองร้อยช่วยเหลือประชาชน อัตรา 150 นาย ซึ่งเป็นกําลัง ในขั้นที่ 3 (ระลอกที่ 2) การจัด ดังนี้ กองบังคับการกองร้อยจํานวน 10 นาย  , หมวดสนับสนุน จํานวน 20 นาย และหมวดช่วยเหลือประชาชน จํานวน 120 นาย โดยได้จัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์และยานพาหนะ ให้มีความพร้อมสําหรับปฏิบัติภารกิจ เมื่อได้รับคําสั่ง
ทั้งนี้ เพื่อให้กําลังพลทุกนายจะต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์และภารกิจ โดย มีความรู้ ในเรื่องหลักการและทักษะการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่ถูกต้อง ตลอดจนได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและกําลังพล ผู้ร่วม ปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพของภารกิจที่ได้รับมอบ โดยผู้บังคับบัญชาทุก ระดับชั้น จะต้องให้ความสําคัญในการควบคุม กํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
ทั้งนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8  ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติงานในส่วนต่างของศูนย์การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด-19  เช่น ชุดกวาดล้าง ฆ่าเชื้อสถานที่สาธารณะ การตรวจวัดไข้ คัดกรองประชาชน  การให้บริการอาหาร และน้ำดื่มจากรถครัวสนาม

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลย ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อสะสม 5 ราย  รักษาหาย กลับบ้านแล้ว 1 ราย  มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมจำนวน 182 ราย  รอผลตรวจรายใหม่ 7 ราย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น