วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

มหาดไทยประกาศ จ.เลย สะอาดที่สุดในประเทศ 2 ปีซ้อน !!

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศ

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดําเนินการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับจังหวัด และให้จัดทําผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด ส่งให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นพิจารณาประเมินผลและคัดเลือกผลงาน เพื่อรับรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2562 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้นกระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปี พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดได้กําหนดให้มีพิธีมอบรางวัล การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปี พ.ศ. 2562 ให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

สำหรับผลการคัดเลือกปรากฏว่า ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ จังหวัดอุดรธานี  , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดลพบุรี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ , รางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ จังหวัดเลย  , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดจันทบุรี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดยโสธร รางวัลชมเชย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก  

ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศจังหวัดลําพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดอ่างทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ , รางวัลชมเชย  จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอุทัยธานี 

ทั้งนี้  เมื่อปี 2561 จังหวัดเลยเคยได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาด ในกลุ่มจังหวัดขนาดกลางมาแล้ว นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  โดยจังหวัดเลยมีความโดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเป็นกำลังหลักในการดำเนินงาน . 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น