วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กกต.เลยเริ่มขยับเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น อบรมเข้มข้น 999 พนักงานอปท.

 


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  ที่โรงแรมเลยพาเลซ  จ.เลย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยจัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 มีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด

นายกวี ไพศาลศรี  ผู้อํานวยการสํานักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเลยกล่าวว่า  ตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ประกอบกับมาตรา 142 วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าวกําหนด ว่า "ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งทราบ " ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดเลย จึงได้ดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 นี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรอําเภอมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  และเพื่อให้วิทยากรอําเภอนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป ถ่ายทอดให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง หรือ กปน. ให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จํานวน 5 คน เทศบาลเมืองเลย จํานวน 4 คน  , เทศบาลเมืองวังสะพุง จํานวน 4 คน  เทศบาลตําบลทุกแห่ง จํานวน 27 คน และองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง จํานวน 71 คน  จํานวนทั้งสิ้น 999 คน


การอบรมครั้งนี้  ได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น
2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า เป็นภาคทฤษฎี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับภาคบ่าย เป็นภาคปฏิบัติผ่านฐานการเรียนรู้ 3ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจําหน่วย เลือกตั้ง  , ฐานการเรียนรู้ ที่ 3 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลนับคะแนน  และฐานการเรียนรู้ ที่ 3 การจัดทําและตรวจสอบแบบพิมพ์ต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น