วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเลยออกประกาศคุมเข้มเชียงคาน เปิดสายด่วนรับร้องเรียนนักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ


นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ลงนามในประกาศจังหวัด เรื่อง
ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอเชียงคาน  หลังได้รับร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า  ด้วยจังหวัดเลย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับราคาโรงแรม ที่พัก อาหาร สินค้าและบริการในเขตพื้นที่อําเภอเชียงคาน ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสในห้วงโอกาสเทศกาล ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ปรับขึ้นราคาสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น เกินกว่ามาตรฐานตามปกติ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดเลย


จังหวัดเลย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก อาหาร สินค้าและบริการให้คํานึงถึง หลักความเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยว อนึ่ง หากนักท่องเที่ยวท่านใดพบเห็นผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบ ขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์
089-2030475  นาย อําเภอเชียงคาน หมายเลขโทรศัพท์ 081-8674437 , ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเลย และสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 042-815092 หรือสายด่วน 1567   ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเชียงคาน หมายเลขโทรศัพท์ 042-821597  เพื่อจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่กับผู้ประกอบการต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้  ก่อนที่จะออกประกาศฉบับ นายชัยธวัชได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเป็นหนึ่งในผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาสินค้าและบริการในอำเภอเชียงคานด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น