วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปิดแล้ว งานศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ภูเรือ พร้อมรับนักท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (ชมคลิป)

 


ที่หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ  จ.เลย  เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 29 ธันวาคม 2563  มีพิธีเปิดงานศิลปะ สายหมอก และดอกไม้  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีขบวนแห่รถบุบผาชาติ ประดับประดาด้วยไม้ดอกเมืองหนาว นานาพันธุ์จากองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเรือ ไปตามถนนสายเลย-ภูเรือ สิ้นสุดที่หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ มีนายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   เป็นประธานพิธีเปิด  ท่ามกลางนักท่องเที่ยวร่วมชมจำนวนมาก โดยมีจุดตรวจวัด คัดกรองอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


ชมคลิป https://youtu.be/6Ut1DwrwilA

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  จังหวัดเลย ยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ  สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ปีละ 270 - 300  ล้านบาท โดยมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 723 ราย พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,170 ไร่  จังหวัดจึงมีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยการพัฒนาสายพันธุ์ให้หลากหลาย  ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถต่อรองราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิต มีผลผลิตที่สม่ำเสมอ และลดต้นทุน

ประกอบกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้ดำเนินการประเมินผลมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ : กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย ที่ได้รับการพัฒนาจาก วว.  จำนวน 13 ตัวอย่าง  โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกร ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเลย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และชุมชน คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นในปี 2563 จำนวน 9.0898 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 0.6992 ล้านบาท ต่อราย/กลุ่ม 

 
ซึ่งการถ่ายทอดโดยเทคโนโลยีจาก วว. ดังกล่าวให้แก่กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย มีส่วนช่วยให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลง อันเกิดจากเทคโนโลยีด้านก่อน - หลังการเก็บเกี่ยว  รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ตลอดจนสร้างผลกระทบทางสังคมจากการทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  แผนพัฒนาจังหวัดเลย  จังหวัดเลยจึงได้กำหนดวาระการขับเคลื่อนของจังหวัดเลย ปี 2564  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดเลย ให้เป็นเมืองหลวงแห่งไม้ดอก  ไม้ประดับของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังอำเภอที่มีศักยภาพ จัดหาตลาดและช่องทางการตลาดรองรับ เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร (ไม้ดอก - ไม้ประดับ) ของจังหวัดเลย  ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนเพิ่มขึ้น

 
ในพิธีเปิด  มีศิลปินระดับชาติ โชว์การแสดงในงานภายใต้หัวข้อ “ดนตรี กวี ศิลป์”  ประกอบด้วย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีรัตนโกสินทร์ , อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี และ อ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยการจิตรกรรม   ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 13 มกราคม 2564 โดยได้ปรับปรุงพื้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ เป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด หลากสีสัน หลายสายพันธุ์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น