วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.เลย เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินนายธนาวุฒิหลังพ้นตำแหน่งนายก อบจ.

 


นายทวิชาติ นิลกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ราย คือ ราย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยเปิดเผยระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 


นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซด์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง > การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น > องค์การบริหารส่วนจังหวัด > เลย

นายทวิชาติ นิลกาญจน์  

การเปิดเผย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายธนาวุฒิและคู่สมรสครั้งนี้ เป็นไปตามความในมาตรา 106 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ. ศ. 2561

สำหรับบัญชีทรัพย์ของนายธนาวุฒิ และคู่สมรส  นับตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.สมัยล่าสุด เมื่อปี 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2563  มีจำนวนทั้งสิ้น 212,847,581.69 บาท  (สองร้อยสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) มีหนี้สินจำนวนทั้งสิ้น  27,409,948.56 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์).


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น