วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คนรักษ์บ้านเกิดชุมนุมหน้าศาลากลาง จี้ผู้ว่าฯตั้งชาวบ้านร่วมฟื้นฟูเหมืองทอง (ชมคลิป)

 


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564   ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านในตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง  จ.เลย รอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า  จำนวนกว่า 100 คน  เดินทางมาชุมนุม เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตั้งชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จำนวนกว่า 30 นาย

 


ชมคลิป https://youtu.be/BXTLfKrbNNo

ทั้งนี้  นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  และนายณรงค์  จีนอ่ำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ลงมาพบกับชาวบ้านและรับหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าว

นางสาวรจนา  กองแสน  ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด กล่าวว่า ตามที่กลุ่มคนรักษ์บนเกิด 6  หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ ต.เขาหลวง อวังสะพุง จ.เลย เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษาปกป้อง และฟื้นฟูทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน โดยได้ดำเนินการคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด มากว่า 15 ปี และยังเป็นผู้ได้รับผลกระทบต่อชีวิต ชุมชน สุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจกการทำเหมืองแร่ทองคำมาโดยตลอด ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย  ที่ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและชุมชนไว้ นั้น

 


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มีคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 218/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ ภูทับฟ้า ต.ขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ตามอ้างถึง 2 โดยอ้างว่า เพื่อให้การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหามลพิษและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ เหมืองแร่ทองดำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม อาชีพ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวเป็นข้าราการทั้งหมด 17 คน ที่ไม่มีความรู้วิชาการด้านการพื้นฟูเหมือง และไม่มีชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำเหมืองทองคำ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานแม้แต่คนเดียวนางสาวรจนากล่าวอีกว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวได้สร้างความสงสัยและเคลือบแคลงใจให้กับชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเป็นอย่างมาก ว่าเหตุใดจึงต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่แทนการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเดิมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคนเก่าได้มีการแต่งตั้งไว้แล้วตมอ้างถึง  ซึ่งมีคณะทำงานทั้งหมด 14 คน มีสัดส่วนของชาวบ้าน 3 คน นักวิชาการที่มีความรู้ค้นการฟื้นฟูเหมือง 6 คน และเป็นข้าราชการ 5 คน โดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพื้นฟูเหมืองแร่ทองคำมากกว่าและการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่นี้ยังมีลักษณะอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อน กับคณะทำงานชุดเดิม ไม่เพียงเท่านั้น กลับไม่มีตัวแทนชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเข้าร่วมเป็นคณะใหม่นี้เลยแม้แต่คนเดียว ทั้งที่ชาวบ้านกลุ่คนรักษ์บ้านเกิดถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยตรงมาตลอดกว่า 15 ปีแล้ว เสมือนกับว่ามีความพยายามในการกีดกันชาวบ้านออกจากกระบวนการบริหารจัดการและพื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ของเหมืองแร่

 


ซึ่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่เป็นคำสั่งในการทำลายคณะทำงานชุดเดิมอย่าชัดเจน และยังเป็นคำสั่งที่ขัดกับคำพพิพากษาของศาลจังหวัดเลยที่ระบุชัดเจนว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งในและบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำทั้งหมด

ดังนั้น กลุ่คนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย จึงขอให้มีการยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลย 218/2564 แต่งตั้งคณะทำงานบริหาจัดการและพื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ ภูทับฟ้า ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และขอให้มีการชี้แจข้อก็จจริงตามประเด็นข้อสงสัยของชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดฯทั้งหมดมาโดยละเอียด ขอให้ท่านตอบหนังสือฉบับนี้กลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะดำเนินการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานแตันสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป  นางรจนากล่าว

 


ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า  การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทางจังหวัดมีคำสั่งไปนั้น เป็นความสื่อสารผิดพลาด คลาดเคลื่อน  ไม่มีเจตนาอื่นใดเคลือบแฝง  ขณะนี้ตนกำลังดำเนินการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ที่มีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตามข้อเรียกร้อง และจะประสานงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  พร้อมมีโครงการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน มีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป  นายชัยธวัช กล่าว

หลังจากนั้น กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ได้สลายการชุมนุม แยกย้ายกันกลับบ้าน ซึ่งนางรจนาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การเดินทางมาพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยังไม่เป็นที่พอใจมากนัก  โดยเฉพาะการทำงานที่ล่าช้าของทางจังหวัด ทั้งๆที่ที่ประชุมระหว่างกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดสำนักงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีมติไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ว่าให้ยกเลิกคณะทำงานชุดเดิม แล้วตั้งชุดใหม่ตามแผนฟื้นฟูของชาวบ้าน  แต่ทางจังหวัดกลับบอกว่าเพิ่งทราบเรื่อง และไปกระตือรือร้นกับคณะกรรมการที่ทางจังหวัดตั้งขึ้นมาเอง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น