วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564


นายศักดิศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 38.5 มม./ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 67.2 มม. /ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 16.6 มม./ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 66.0 มม./ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 23.4 มม.

2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 9.74 cms. (2.12% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.01 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 39.93 cms. (4.79% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.14 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 83.11 cms. (8.05% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.20 ม.

3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 739.22 ล้าน ลบ.ม./30.40% น้ำใช้การ 157.55 ล้าน ลบ.ม./8.52% น้ำไหลเข้า 0.88 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.47 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,692.08 ล้าน ลบ.ม.(69.60%)

3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 688.90 ล้าน ลบ.ม./34.79% น้ำใช้การ 588.90 ล้าน ลบ.ม./29.74% น้ำไหลเข้า 4.52 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.02 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,291.10 ล้าน ลบ.ม.(65.21%)

3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 100.11 ล้าน ลบ.ม./61.14% น้ำใช้การ 62.89 ล้าน ลบ.ม./49.71% น้ำไหลเข้า 0.26 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.24 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 63.64 ล้าน ลบ.ม.(38.86%)

4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 182.26 ล้าน ลบ.ม. (41.39%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 258.09 ล้าน ลบ.ม. (58.61%)

4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 25 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 4 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง จ.ขอนแก่น 4 แห่ง จ.มหาสารคาม 6 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 8 แห่ง) 

4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  43 แห่ง

4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  1 แห่ง

4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่ง


เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง

5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.93 ล้าน ลบ.ม. (65.88%)

5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 2 แห่ง 

5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  31 แห่ง

5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  7 แห่ง

5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่ง 

6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +162.18 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.18 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.33 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 102.08%  Q 2.57 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.75 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.05 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.96% Q 37.07 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.27 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.73 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 26.96 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 80.26% Q 32.16 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ


6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +130.20 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.20 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 17.20 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 107.50% Q 91.86 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +123.78 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.72 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 10.88 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55.91% Q 74.09 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +114.66 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.34 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 37.54 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66.92% Q 29.26 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย

7.1 โครงการชลประทานขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ และสูบน้ำให้เกษตรกรใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่ และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตร ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสวนกล้วย(2) บ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น