วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวัน


นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 81.8 มม./ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 46.5 มม. /ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 20.0 มม./ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 1.6 มม./ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 6.8 มม.

2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 9.25 cms. (2.01% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.01 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 45.54 cms. (5.46% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.15 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 72.82 cms. (7.06% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.14 ม.3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 742.83 ล้าน ลบ.ม./30.55% น้ำใช้การ 161.16 ล้าน ลบ.ม./8.71% น้ำไหลเข้า 2.69 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.48 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,688.47 ล้าน ลบ.ม.(69.45%)

3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 688.90 ล้าน ลบ.ม./34.79% น้ำใช้การ 588.90 ล้าน ลบ.ม./29.74% น้ำไหลเข้า 4.59 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.02 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,291.10 ล้าน ลบ.ม.(65.21%)

3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 100.11 ล้าน ลบ.ม./61.14% น้ำใช้การ 62.89 ล้าน ลบ.ม./49.71% น้ำไหลเข้า 0.11 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.24 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 63.64 ล้าน ลบ.ม.(38.86%)

4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 183.38 ล้าน ลบ.ม. (41.64%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 256.97 ล้าน ลบ.ม. (58.36%)

4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 24 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 3 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง จ.ขอนแก่น 4 แห่ง จ.มหาสารคาม 6 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 8 แห่ง) 

4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  44 แห่ง

4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  1 แห่ง

4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่งเขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง

5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.93 ล้าน ลบ.ม. (65.88%)

5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 2 แห่ง 

5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  31 แห่ง

5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  7 แห่ง

5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่ง 

6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +162.17 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.17 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.31 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.96%  Q 2.57 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.73 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.07 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.65 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.54% Q 44.39 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.12 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.88 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 25.75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76.66% Q 31.69 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +129.65 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.35 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 14.08 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87.97% Q 75.50 cms. แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +123.58 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.92 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 9.52 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48.92% Q 72.19 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +114.55 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.45 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 34.02 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60.64% Q 28.80 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ


7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย

7.1 สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น และตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณฝายวังจระเข้และฝายห้วยวังเดือนห้า(ห้วยลิง) เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ในพื้นที่ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการช่วยเหลือราษฎร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น