วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 9 ส.ค 64


นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 1.4 มม. /ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 6.2 มม. /ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 6.0 มม./ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 0.6 มม./ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 0.2 มม.

2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 28.76 cms. (6.25% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.11 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 74.57cms. (8.94% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.09 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 103.78 cms. (10.06% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.07 ม.

3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 770.28 ล้าน ลบ.ม./31.68% น้ำใช้การ 188.16 ล้าน ลบ.ม./10.20% น้ำไหลเข้า 0.47 ล้าน ลบ.ม. ระบายุ 5.01 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,661.02 ล้าน ลบ.ม.(68.32%)

3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 712.50 ล้าน ลบ.ม./35.98% น้ำใช้การ 612.50 ล้าน ลบ.ม./30.93% น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.86 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,267.50 ล้าน ลบ.ม.(64.02%)

3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 101.90 ล้าน ลบ.ม./62.23% น้ำใช้การ 64.68 ล้าน ลบ.ม./51.12% น้ำไหลเข้า 0.18 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.24 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 61.85 ล้าน ลบ.ม.(37.77%)

4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 193.41 ล้าน ลบ.ม. (43.92%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 246.94 ล้าน ลบ.ม. (56.08%)

4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 21 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 3 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 2 แห่ง จ.ขอนแก่น 3 แห่ง จ.มหาสารคาม 5 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 7 แห่ง) 

4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  47 แห่ง

4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  1 แห่ง

4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่ง

เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง


5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 11.51 ล้าน ลบ.ม. (69.38%)

5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 2 แห่ง 

5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  31 แห่ง

5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  7 แห่ง

5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่ง 

6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +162.11 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.11 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.20 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.27%  Q 13.74 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.70 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.10 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.50 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 97.92% Q 73.75 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.12 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.88 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 25.75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76.66% Q 69.17 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +129.50 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.50 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 13.25 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82.81% Q 115.50 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +123.00 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 2.50 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 7.00 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35.97% Q 237.27 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +114.37 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.63 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 33.53 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59.76% Q 260.28 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลงสถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย

7.1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดความก้าวหน้างานแก้มลิงกุดสาหร่าย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นช่วงบ่ายลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางพัฒนาแก้มลิงเลิงขี้ตุ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

7.2 โครงการชลประทานมหาสารคาม ร่วมทดสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชียงเหียน 2 โดยมีนายกองค์องการบริหารส่วนตำบลเขวา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรผู้ใช้น้ำ ร่วมทดสอบ ผลการทดสอบ ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และจะดำเนินส่งมอบ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา รับไปใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น