วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดังนี้

 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 11.0 มม. /ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 0.8 มม./ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 1.6 มม.

2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 45.04 cms. (9.79% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.54 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 120.66cms. (14.47% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.14 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 155.67 cms. (15.08% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.37 ม.

3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 788.97 ล้าน ลบ.ม./32.45% น้ำใช้การ 207.30 ล้าน ลบ.ม./11.21% น้ำไหลเข้า 0.63 ล้าน ลบ.ม. ระบายุ 7.15 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,642.33 ล้าน ลบ.ม.(67.55%)

3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 731.32 ล้าน ลบ.ม./36.94% น้ำใช้การ 631.32 ล้าน ลบ.ม./31.88% น้ำไหลเข้า 0.80 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.63 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,248.68 ล้าน ลบ.ม.(63.06%)

3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 103.10 ล้าน ลบ.ม./62.96% น้ำใช้การ 65.89 ล้าน ลบ.ม./52.07% น้ำไหลเข้า 0.15 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 1.81 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 60.65 ล้าน ลบ.ม.(37.04%)


4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 201.68 ล้าน ลบ.ม. (45.80%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 238.67 ล้าน ลบ.ม. (54.20%)

4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 20 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 3 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 2 แห่ง จ.ขอนแก่น 3 แห่ง จ.มหาสารคาม 5 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 7 แห่ง) 

4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  46 แห่ง

4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  2 แห่ง

4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน  1 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ ห้วยเสียว


เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง

5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 11.51 ล้าน ลบ.ม. (69.38%)

5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 2 แห่ง 

5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  31 แห่ง

5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  7 แห่ง

5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่ง 

6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +162.09 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.09 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.17 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.04%  Q 28.06 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลงสถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.74 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.06 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.70 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.75% Q 118.50 cms. แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ


6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.55 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.45 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 29.27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87.14% Q 121.15 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +129.69 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.31 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 14.30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89.38% Q 172.68 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +123.50 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 2.00 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 9.15 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47.02% Q 306.82 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +114.97 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.03 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 41.84 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74.57% Q 307.67 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลงสถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ


7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย

7.1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่และอาคารชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ บ้านเหล่าภูพาน ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ และอ่างเก็บน้ำห้วยปอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหัวนาคำ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง รวมทั้งฝายในลำห้วยสังเคียบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำต่อไป.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น