วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

เกษตรเลยชี้การเผาทำให้ดินเสื่อม ธาตุอาหารถูกทำลายสิ้น ต้องเพิ่มต้นทุนซื้อปุ๋ยมากขึ้นเรื่อยๆ


ที่ศูนย์เครือข่าย การเลี้ยงแพะ (ศพก.) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2565 โดยมี นายกฤษณะ รักษ์มณี นายอำเภอเอราวัณ และ นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวอำเภอเอราวัณ เข้าร่วมกิจกรรม 


นายชัยธวัช  กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาด อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง และเพื่อพัฒนาอาชีพให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณ อำเภอวังสะพุงและอำเภอภูหลวง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตร รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาด มีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 90 ราย และประเด็นสำคัญประการหนึ่ง เกษตรกรจังหวัดเลยปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปี อ้อยโรงงานมันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น พบปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และฟางข้าว พื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่เศษ ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้อยโรงงาน ที่มีพื้นที่กว่า 278,958 ไร่ และมักประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อยและปัญหาค่าจ้างแรงงาน ทำให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีการเผาใบอ้อยทั้งก่อนการเตรียมดิน ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินถูกทำลาย โครงสร้างดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชลดลงทุกปี โครงสร้างดินอัดแน่น เกิดการอิ่มตัวของน้ำเร็วขึ้น เก็บน้ำได้น้อย ไม่ทนแล้ง ระบายน้ำได้น้อย ช่องว่างของอากาศไม่เพียงพอ ดินแข็งมากขึ้น ไถเตรียมดินได้ตื้นขึ้น หน้าดินน้อยลงและรากพืชแทงทะลุได้ยากขึ้น การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ผลผลิตต่ำ 

 ทั้งนี้ ภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย สหกรณ์จังหวัดเลย ประมงจังหวัดเลย สถานีพัฒนาที่ดินเลย ปศุสัตว์จังหวัดเลย ส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ กศน., อำเภอ, ธกส. เทศบาลตำบลเอราวัณ และภาคเอกชน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น KSL บริษัทอีซี่อินโนฟาร์ม จำกัด (โดรน) ตลอดจนได้มีศูนย์เครือข่าย ศพก.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้นำสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาร่วมจำหน่าย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น