วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

กกต.สั่งนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบต.โคกใหญ่ใหม่ หลังสอบพบมีความไม่สุจริตจริงตามผู้ร้องกล่าวหา


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565  นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 445/2565 เรื่อง ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ใหม่

คำสั่งระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นั้น


คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย แล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนและจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีหลักฐาน ตามสมควรเชื่อได้ว่า การนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 189 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตําบลโคกใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ใหม่ โดยให้ดําเนินการ นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564โดยการนับคะแนนใหม่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ที่ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย


ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งนายก อบต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย  มีผู้สมัครนายยก คน มีนาย ณรภัทร กันหาวรรณะ เบอร์ ได้คะแนน 803 คะแนน ว่าที่ ร.ต.หญิง สายพิญ พิลาธรรม เบอร์ ได้คะแนน 802 คะแนน นางมลิวัลย์ มาตย์คา เบอร์ ได้คะแนน 344 คะแนน 


ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 64 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายพิณ พิลาธรรม ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ได้เข้าแจ้งตำรวจ สภ.ท่าลี่ ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และร้องเรียนต่อผู้อำนวยการ กกต.เลยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการนับคะแนน ขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้มีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากพบมีเกือบทุกหน่วยนับคะแนน ในเขต อบต.โคกใหญ่ มีพิรุธทำให้เคลือบแคลงสงสัยหลายจุด ที่ไม่ค่อยโปร่งใส มีบัตรเสียจำนวนมาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายพิณระบุว่า ระหว่างการนับคะแนนไม่ว่าหน่วยนับคะแนนที่ 1-3 ผู้สังเกตการณ์และประชาชน ได้ทักท้วงในการนับคะแนนของคณะกรรมการตลอด โดยเฉพาะบัตรเสียที่มีจำนวนมากถึง 63 ใบ ถ้าคิดเป็นร้อยละ สูงถึง 3 % ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งในภาวะปัจจุบันมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทางสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย ประชาชนสามารถเรียนรู้เองได้ เชื่อว่าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งดีพอ จึงไม่น่าจะมีบัตรเสียมากมายถึงขนาดนี้.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น