วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบต.น้ำหมานจัดงานสับปะรดไร่ม่วง ประจำปี 56เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556  นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2556  จัดโดย อบต.น้ำหมาน ที่สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน  อ.เมือง จ.เลย
 
นายชาติชาย  จิตรอารีย์  นายก อบต.น้ำหมาน กล่าวว่า สับปะรดไร่ม่วง เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลน้ำหมาน  มีเอกลักษณ์ของรสชาติที่หอม หวาน อร่อย  เป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ต่อมาจึงส่งเสริมให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับ 4 ดาว  ปัจจุบัน ประชาชนให้ความสนใจปลูกสับปะรดไร่ม่วงมากขึ้น โดยถือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวน 147 ราย มีพื้นที่ปลูก จำนวน 1,075 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวแล้ว จำนวน 975 ไร่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดให้สามารถขยายฐานการจำหน่ายสินค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปลูกสับปะรดของเกษตรกร เป็นอาชีพหลักที่ยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจน แล ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สับปะรด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ซึ่งขณะนี้กลุ่มเกษตรกรได้ยื่นจดสิทธิบัตร

สับปะรดไร่ม่วงต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดแข่งขันสับปะรด ผลโต รสชาติดี ปลอดสารพิษ, การแต่งร้าน, การแปรรูปสับปะรด, การแข่งกินสับปะรด, การประกวดขวัญใจชาวไร่สับปะรด และการแข่งขันเซปักตะกร้อ เปตองต้านยาเสพติด.