วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

‘เลยพิทย์’จัดค่าย ASEAN International camp


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย จัดกิจกรรม  ASEAN International camp  โดยมีโรงเรียนในโครงการ  EP/ MEP ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  51 โรงเรียน ตามแผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม เลยพาเลซ จังหวัดเลย

นางสมถวิล  บุญไชย หัวหน้าโครงการ English Program  โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ปิดเผยว่า  เพื่อ ให้นักเรียนในโครงการ EP/ MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักเรียนในกลุ่ม ASEAN มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จะสร้างความตระหนักใน Spirit of ASEAN  ใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานได้และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างมิตรภาพ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนและครูโรงเรียนในโครงการ EP/MEPในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครู นักเรียนในกลุ่มประเทศ ASEAN ทั้ง 10 ประเทศ  

กิจกรรมแบ่งออกเป็น  4  รูปแบบประกอบด้วย  กิจกรรมค่ายโดยจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Big Group Activities ที่ มี สถาบัน LEC    กิจกรรมศึกษาสภาพธรรมชาติ Sightseeing ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ กิจกรรมนำเสนองาน Project Presentation หัวข้อ ‘Attractive Place  in my city/country”  ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จัดรูปแบบ Symposium และกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ในการนี้โรงเรียนเลยพิทยาคมได้เชิญนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 และโรงเรียนระดับประถมศึกษาใกล้เคียงเข้ารับฟังการนำเสนอ (Oral Presentation) ของนักเรียนต่างประเทศ และนักเรียนในโครงการ EP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมทั้งสิ้น  45 เรื่อง แบ่งเป็นห้องนำเสนอ 3 ห้อง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ที่โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น