วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

สถ.ติวเข้มครูโรงเรียนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

นายชาญนะ  เอี่ยมแสง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน  ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์  อ.เมือง จ.เลย  สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยมีนายชาญนะ  เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิด


นางยิษฐา   แว่วศรี
 

นางยิษฐา   แว่วศรี  ผู้อำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กล่าวว่า  การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนัก กองการศึกษา หัวหน้ากองการศึกษาหัวหน้าส่วนการศึกษา นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กที่จังหวัดคัดเลือกเป็นผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 500 คน ได้รับทราบนโยบาย สถานการณ์การจัดการศึกษาทั้งระดับนานาชาติ และประเทศ แนวทางการสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งในระดับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับชาติและสากลต่อไป  โดยการอบรมสัมมนาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2556  นางยิษฐา กล่าว.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น