วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับสมัครกรรมการ ป.ป.จ.เลย


นางสมพร  สมผดุง  หัวหน้าสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลยได้เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (กรรมการ ป.ป.จ.) ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
 
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์  รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง

โดยไม่มีลักษณะต้องห้าม  ประกอบด้วย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้ว่าคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษหรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำ  โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  และเคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด

นางสมพร  สมผดุง
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.จ. มีหน้าที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต   รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  , พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.   เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต , ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. , ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน    และหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย

นางสมพรกล่าวอีกว่า หลังจากรับสมัครแล้วกรรมการสรรหาจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ตามกฎหมายกำหนดจำนวน 6 คน แล้วส่งรายชื่อให้กรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 3 คน  ซึ่งกระบวนการ วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการเข้มข้น ไม่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีพฤติกรรมที่ขัดกับตำแหน่งหน้าที่อย่างแน่นอน  กรรมการ ป.ป.จ.ที่เข้ามารับหน้าที่นี้จะต้องทำงานเต็มเวลา ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้ที่ทำธุรกิจอื่นๆ ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว เป็นเวลา 4 ปี  ประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วม สามารถส่งคำร้องคัดค้านผู้ผ่านการคัดเลือกได้ หากพบว่าบุคคลนั้นๆ มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะนำไปพิจารณาด้วย  นายใจเด็ดกล่าว

สำหรับสิทธิประโยชน์ในการเป็นคณะกรรมการ ป.ป.จ. ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ในตำแหน่งประธานกรรมการ ป.ป.จ. เดือนละ 57,650 บาท ตำแหน่งกรรมการ ป.ป.จ. เดือนละ 47,240 บาท บำเหน็จตอบแทน , การประกันสุขภาพ , ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  และมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย  โทร. 0 4281 4508 - 9  โทรสาร 0 4281 4508  E-mail : area64_nac@nacc.go.th
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น