วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สภาทนายความเลยออกแถลงการณ์ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2556  ที่สำนักงานสภาทนายความ จ.เลย มีการตั้งโต๊ะเปิดแถลงข่าวคัดการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม นำโดยนายประนมยง  ไชยปะ  ประธานสภาทนายความ จ.เลย  โดยมีการออกแถงการณ์แจกจ่ายแก่ประชาชนด้วย

แถลงการณ์ระบุว่า  เนื่องจากขณะนี้ฝ่ายการเมืองได้พยายามผลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่มีเนื้อหาว่า “ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่างพ.ศ.2547  ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556  ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำ หรือผู้ถูกใช้   หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง” 


แถลงการณ์ระบุต่อไปว่า ข้อความดังกล่าวของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ทำให้เกิดกระแสคัดค้านอย่างรุนแรง ท่ามกลางความรู้สึกสงสัยถึงความเป็นมา และจะเป็นไปของ พ.ร.บ.ฉบับนี้  สภาทนายความจังหวัดเลยในฐานะองค์กรนักกฎหมายภาคเอกชนที่เป็นกลาง ขอออกแถลงการณ์ว่าจากเนื้อหา สาระของพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 309 แล้ว  ยังขัดต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรมสากลในการตรากฎหมายนิรโทษกรรม เพราะหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และหลายคดียังไม่ได้มีการพิสูจน์ถูกผิด  หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ถูกบังคับใช้จะเป็นประวัติศาสตร์ของการล้มล้าง อำนาจของทางตุลาการของประเทศและจะเป็นบรรทัดฐานให้มีการตรากฎหมายลักษณะนี้ขึ้นมาอีกในอนาคตต่อไป  แถลงการณ์ระบุ.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น