วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อพท.ชูด่านซ้ายเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยจักรยานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2557  ที่ภูนาคำรีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการผลักดันเมืองด่านซ้ายให้เป็นเมืองจักรยานลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนของพื้นที่พิเศษเลย  และลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมืองด่านซ้าย  ระหว่างพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อานวยการ อพท. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า   การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด่านซ้าย :  เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์  จักรยานพาเพลิน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นกระแสความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้จากการท่องเที่ยว  และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานสากลให้กับพื้นที่พิเศษเลย  ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนด่านซ้ายให้เป็นเมืองจักรยานอย่างเป็นรูปธรรม แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย ว่าเมืองน่าพักผ่อนและเรียนรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่คุณภาพระดับสากล มีแนวทางขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวในรูปแบบเมืองคาร์บอนต่ำหรือเมืองเศรษฐกิจสีเขียว (low Carbon City and Green Economy) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และมีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  กล่าว
ทั้งนี้  ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน  ได้มีกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวในตัวอำเภอด่านซ้าย เริ่มปล่อยขบวนที่วัดโพนชัย แล้วปั่นไปที่บ้านเจ้าพ่อกวน–บ้านเจ้าแม่นางเทียมร้านทำหน้ากากผีตาโขน-อำเภอด่านซ้าย-บ้านเลขที่ 1/1- กังหันวิดน้ำ และสิ้นสุดที่ภูนาคำรีสอร์ท  ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสาธิต  โดยมีนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นำข้าราชการ และประชาชนนักเรียนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม.

ภาพ : พุฌงค์ พฤฒิกุลพงศ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น