วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามมินทร์ เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ที่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกชาติ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย  นายธงชัย  สุคนธาภิรมย์  ณ พัทลุง  ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อันเชิญต้นมเหสักข์ สักสยามมินทร์  มาปลูกในโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามมินทร์”  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 พรรษา ธันวาคม 2554  และเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีพระชนมายุ 59 พรรษา เมษายน 2557  โดยมีพลตรีเกรียงศักดิ์  หมีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายภานุ  แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชาชน และข้าราชการในพื้นที่อำเภอนาด้วง ร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน


พันเอกสุวัฒนา  เย็นใจ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2554 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  , เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีคุณธรรม  และเพื่อแสดงศัยกภาพของคนไทยทั้ง 63 ล้านคนร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปลูกมเหสักข์ และสักสยามมินทร์ สักไว้บนแผ่นดินไทย  นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ต้นสักที่มีอายุยืนยาว  และขนาดลำต้นใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าฯเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ปลูกไว้ ให้คงอยู่สืบไป


และเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการปลูกต้นความรักสามัคคี กลมเกลียว เกิดการปรองดอง สมานฉันท์ ของคนในชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างมีคงวามสุข  พร้อมทั้งมีกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ การแจกพันธุ์ปลา การแจกพันธุ์ไม้ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น