วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แห่เทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานสมโภชน์ เทียนพรรษาพระราชทาน  ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี มีนักเรียนนักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองเลย ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ตกแต่งรถ แกะสลักต้นเทียนพรรษากันอย่างสวยงานตระกาลตา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน โดยตั้งขบวนตั้งแต่หน้าโรงเรียนเมืองเลย ถนนร่วมใจ และเลี้ยวซ้ายแยกตลาดเช้า เข้าถนนเจริญรัฐ และไปสิ้นสุดที่ เทศบาลเมืองเลย

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นยกเทศบาลเมืองงเลย กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองเลย พร้อมด้วยส่วนราชการ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนย่อยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเลย  ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อเป็นการ  อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดทั้งจรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

การจัดงานในครั้งนี้  เทศบาลเมืองเลย  ได้จัดให้มีกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2557  แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ  รวม  77 จังหวัด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และจัดกิจกรรม  การประกวดต้นเทียนพรรษาและการตกแต่งรถ  การประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบของนักเรียน  นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษา  และชุมชนย่อยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเลย  การสมโภชเทียนจำพรรษาพระราชทานฯ  และการถวายต้นเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน  แก่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น