วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เลยจัดมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน นำข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน  อาสาสมัคร  นักเรียนนักศึกษา จำนวนกว่าพันคน ร่วมมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ  ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๑๐๙ รูป ที่หน้าศาลากลางจังหวัด
  
จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ได้ร่วมกันทำพิธีร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติ และร่วมประกาศปณิธาน ปฏิบัติตนตามยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ คือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สามสถาบันหลักของชาติ , ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน , กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ครู , ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม , รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม ,มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น , เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข , มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ , มีสติ รู้คิด รู้คำ , รู้จักการดำรงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , สร้างความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ และ คำนึงถึงผลประโยชน์สวนรวม  มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมสำคัญของชาติ โดยเฉพาะการสร้างค่านิยมในเรื่องความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งแต่บรรพกาล  จังหวัดเลยจึงได้กำหนดให้ในทุกวันปฏิบัติราชการ  ทุกส่วนราชการจะต้องมีการเข้าแถวร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติ ในเวลา ๘.๐๐ น. อย่างพร้อมเพรียงกัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น