วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ในพื้นที่เสี่ยงจากภัยพิบัติ 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557  ที่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านโป่งชี ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายสุเทพ  มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ร่วมกัน เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยมีนายบัญชา  นันทพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ คณะผู้แทนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คณะผู้นำหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว กว่า 300 คน

นายสุเทพ  มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สืบเนื่อจากปัจจุบัน ภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ มักจะสร้างความเสียหายให้แก่ราษฎร ทั้งด้านชีวิตทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ และส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี ได้เล็งเห็นแล้วว่าภัยธรรมชาตินั้นไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ แต่ถ้ามีการเตรียมความพร้อมที่ดีก็จะช่วยลดความสูญเสียลดลงได้ โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากอุทกภัย

ในปีนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี ได้ประสานไปยังบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย ปตท.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ และจะได้ลดผลกระทบจากอุทกภัย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 82 พรรษา จึงได้ใช้พันธุ์ไม้จำนวน 820 ต้น.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น