วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลยเปิดศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องทุกข์ เบาะแสคอรัปชั่น สนองนโยบาย คสช.


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557   ที่ชั้น 2  อาคารศาลากลางจังหวัดเลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วย พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย  ร่วมกันเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหา     ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา  32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2556  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  96/2557  ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2557

คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นรองประธาน  และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ณ  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย  รวม  10  คน  จากสำนักงานจังหวัด และนิติกรจากส่วนราชการ ที่จะอำนวยความสะดวกและกลั่นกรองข้อร้องทุกข์จากประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรม ตามคำสั่ง คสช.ที่ ฉบับที่  96/2557  จะมีขอบข่ายการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ได้กว้างขวางกว่าศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่เดิม  คสช. ได้กำหนดเป้าหมายหลักให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจะต้องดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องสำคัญ เช่น  แก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว   การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์    การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม    การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม  

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้ความรู้ประชาชน  และทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการตรวจสอบ  ด้านการเกษตรเรื่องโครงการรับจำนำข้าว   ด้านการศึกษาเรื่องกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  ด้านสาธารณสุขให้ชี้แจงเรื่องโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค  ซึ่งไม่ได้ยกเลิก  แต่จะดูแลทั้งระบบร่วมกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และการประกันสังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และความมั่นใจ ในการให้บริการ และการช่วยเหลือจากภาครัฐ มากยิ่งขึ้น.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2557 เวลา 15:27

    รร. สกลทวาปี ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร ได้มีโครงการแจกแท็บเลต ให้นักเรียน ราคา ประมาณ 5000 บาท แต่นักเรียนกลับได้แจกแค่ วิทยุ ที่เสียบเฟรสไดร์ได้ ราคาประมาณ 500บาท

    ตอบลบ