วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลย-ลาวจับมือป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดนเมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2557  ที่โรงแรมเลยพาเลซ  อ.เมือง จ.เลย   นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือและสรุปบทเรียนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่ชายแดน จังหวัดเลย และเมืองคู่ขนาน  จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
 
โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข  นครหลวงเวียงจันทน์  หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงไชยะบุรี  แขวงเวียงจันทน์  นายอำเภอบ่อแตน  แก่นท้าว  สานะคาม  และเมืองหมื่น  สาธารณสุขอำเภอบ่อแตน แก่นท้าว สานะคาม และเมืองหมื่น  ผู้อำนวยการโรงหมอบ่อแตน แก่นท้าว สานะคาม และเมืองหมื่น  ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา  และผู้รับผิดชอบงานด้านปศุสัตว์และกสิกรรม  จาก สปป.ลาว  และทีมงานรวม 31 คน  ขณะที่ผู้แทนจากไทยประกอบด้วยดร.นายแพทย์ณรงค์ วงศ์บาผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และทีมงาน  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น   ปศุสัตว์จังหวัดเลย  , สาธารณสุขอำเภอเมืองคู่ขนาน นาแห้ว ด่านซ้าย ท่าลี่ เชียงคาน และปากชมและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองคู่ขนาน นาแห้ว ด่านซ้าย ท่าลี่ เชียงคาน และปากชม  รวม 50 คน


นายนายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่ชายแดน จังหวัดเลย และเมืองคู่ขนานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ได้มีบทบันทึกการประชุมความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญชายแดนลุ่มน้ำโขงระหว่างจังหวัดเลย กับแขวงไชยะบุรี จำนวน 2 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1  จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2555  ณ โรงแรมลองบีช การ์เดนท์ โฮเทล แอนด์ สปา  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  และครั้งที่ 2  จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  โดยใช้ยุทธศาสตร์  Mekong  Basin  Disease Surveillance (MDBS)  เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน  เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดต่อโดยอาศัยความร่วมมือในอนูภูมิภาคที่มุ่งเน้นพื้นที่ชายแดน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  กล่าวอีกว่า จังหวัดเลย  มีพื้นที่ชายแดนเป็นเมืองคู่ขนานกับ สปป.ลาว อยู่ 2 แขวง  ได้แก่  แขวงไชยะบุรี  และแขวงเวียงจันทน์  ประกอบด้วย 4 อำเภอคู่ขนาน  ได้แก่ บ่อแตน  แก่นท้าว  สานะคาม และเมืองหมื่น  การจัดทำบทบันทึกความร่วมมือที่ผ่านมาเกิดเฉพาะจังหวัดเลย กับแขวงไชยะบุรี  ซึ่งยังไม่ครอบคลุมเมืองคู่ขนาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  และหน่วยงานจากส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข  สปป.ลาว  จึงมีความเห็นตรงกันว่าต้องมีการทบทวนบทบันทึกความร่วมมือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเพิ่มแขวงเวียงจันทน์  และในบทบันทึกความร่วมมือต้องมีหน่วยงานของปศุสัตว์และกสิกรรมจาก สปป.ลาว ร่วมด้วย  เพื่อให้บรรลุตามสุขภาพหนึ่งเดียว โดยใช้กรอบแนวทางความร่วมมือตาม  MDBS  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลักๆ  ได้แก่  รักษาและขยายความร่วมมือข้ามพรมแดน  เสริมสร้างศักยภาพด้านระบาดวิทยา  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทั้งในคนและสัตว์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น