วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เตือนข้าราชการ-ผู้บริหารอปท.ห้ามรับของขวัญปีใหม่เกิน 3,000 บ.


ตามที่ในช่วงนี้กำลังเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2557  ต้อนรับปีใหม่ 2558  หลายหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนทั่วไป ได้นำของขวัญปีใหม่ ทั้งที่เป็นรูปแบบกระเช้า  และทรัพย์สินต่างไปมอบอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้บังคับบัญชา  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการรับมอบของขวัญ หากไม่คำนึงถึงกฎหมายก็อาจเป็นการรับสินบน และถูกดำเนินคดีอาญาโดยไม่รู้ตัว
 
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  มาตรา 103  ว่าด้วยการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระบุว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด การรับทรัพย์สินในแต่ละโอกาสต้องไม่เกินสามพันบาท  หากพบว่าข้าราชการหรือผู้บริหาร  สมาชิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำผิดตามกฎหมายดังกล่าว ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น