วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นายกอปท.-คู่สมรสเมินร่วมสัมมนาป้องกันการคอรัปชั่นของ ป.ป.ช.


ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  เทศบาลเมืองเลย  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย จัดโครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส  ห่างไกลคอร์รัปชั่น  โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  ปลัดจังหวัดเลย  เป็นประพิธีเปิด
 
ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์  หัสดม   ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย  กล่าวว่า  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้อำนาจหน้าที่ ในการทำงานให้เกิดความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน  ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน  การรวบรวมพยานหลักฐานและกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริต

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า   นอกจากนี้  การจัดประชุมครั้งนี้ ยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการป้องกันการทุจริตจากเทศบาลตำบลด่านซ้าย และเทศบาลตำบลนาด้วง ซึ่งเคยได้รับรางวัลช่อสะอาดจากสำนักงาน ป.ป.ช.  และยังเป็นการหาแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเลยให้สะอาด โปร่งใส ไร้ทุจริตไปสู่การปฏิบัติต่อไป  ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และคู่สมรสของผู้บริการ และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ด่านซ้าย นาแห้ว นาด้วง ท่าลี่ เชียงคาน และอำเภอภูหลวง รวมจำนวน 57 แห่ง รวมทั้งสิ้น 120 คน  ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์  หัสดม   กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  บรรยากาศในการสัมมนาครั้งนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา  มีผู้ที่ได้รับเชิญจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลยเข้าร่วมไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ได้ตั้งเป้าไว้.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น