วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

เตรียมจัดงานใหญ่ ครบรอบ 30 ปีก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  คณะวิทยาการจัดการ  จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ 5 รอบ 60 พรรษา และงาน 3 ทศวรรษ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ


นางอารีวรรณ์  บังเกิด  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งใน 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ดำเนินการสอนผลิตบัณฑิตออกสุ่ตลาดทางด้านการบริหารจัดการ ธุรกิจ เปิดสอนในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และการเงิน เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กล่าวอีกว่า การจัดงาน 3 ทศวรรษ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2558 นี้ โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการปั่นจักรยานระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียน วิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ และหนองบัวลำภู พร้อมแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ 3 ทศวรรษ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ การแข่งขันการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ม๊อกเทล การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี และการแข่งขันออกแบบแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะมูลฝอยที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว พร้อมกับการจัดงานคืนสู่เหย้า "ราตรีสีแสด" พบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ประกาศเกียรติคุณมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมทุนจากศิษย์เก่า ในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น