วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทต.นาโป่งคิดการใหญ่ สร้างโรงงไฟฟ้าขยะราคา200ล้าน


เทศบาลตำบลนาโป่งผุดโครงการใหญ่ ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นพลังงาน วงเงิน 200 ล้านบาท  รองรับขยะจากอบต.และเทศบาลใกล้เคียงรวมวันละ 100 ตัน  ขายไฟฟ้าให้ กฟภ.

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโป่ง  อ.เมือง จ.เลย  มีการประชุมโครงการศึกษาวิจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีผู้บริหารประธานสภาเทศบาลนาโป่ง สมาชิกสภาเทศบาลนาโป่ง ผู้นำชุมชนและประธานบริษัท ดี เวิร์ล คอปเปอเรชั่น  จำกัด ร่วมประชุม
นายชัยยุทธ  พิศสถาน  นายกเทศมนตรีตำบลนาโป่งกล่าวว่า เทศบาลตำบลนาโป่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 16 หมู่บ้าน 2,965 หลังคาเรือน  ปัญหาปริมาณขยะในชุมชนของเริ่มมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเพิ่มขึ้นวันละกว่า 1 ตัน  ซึ่งเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับบริหารจัดการขยะปีละกว่า 1 ล้านบาท  โดยนำรถขยะไปทิ้งที่โคกช้างไห้ ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย  ซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองเลย ระยะทางไกลประมาณ 30 กิโลเมตร   ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่งจึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลนาโป่ง  โดยมีบริษัท ดี เวิร์ล คอปเปอเรชั่น  จำกัด เป็นที่ปรึกษา และเสนอรูปแบบของโครงการ

                           

นายชัยยุทธกล่าวอีกว่า  เทศบาลนาโป่งจัดทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล และครบวงจรสามารถรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ ที่ใช้ในการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับการจัดการขยะ มูลฝอยได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล นาโป่งและชุมชนใกล้เคียง  โดยสามารถรองรับปริมาณขยะได้วันละ 100 ตัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 8-10 แห่ง  ในอนาคต ขยะที่จะนำมาป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าอาจถึงขั้นขาดแคลน


นายกเทศมนตรีตำบลนาโป่งกล่าวอีกว่า  รูปแบบของโครงการเป็นการการกำจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า  ลดภาระการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ด้วยรูปแบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดไร้มลภาวะ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนท้องถิ่น  ถือเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับจังหวัด   ซึ่งขณะนี้กำลังเสนอโครงการต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หากการไฟฟ้าส่วนภูภมิภาคทำสัญญารับซื้อไฟฟ้า ก็จะสามารถนำไปยื่นกู้เงินงบประมาณจากแหล่งเงินทุนได้  อย่างไรก็ตามต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นก่อนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับการโครงการนี้ โดยผ่านเวทีประชาคมเสียก่อน.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น