วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ครม.อนุมัติงบ 3 พันล้าน ให้เลยเดินหน้าสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง


ที่หน้าที่ศาลากลางจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  ตัวแทนองค์กรภาคธุรกิจ จ.เลย 7 องค์กร  ได้เข้ามอบช่อดอกไม้ต่อนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เพื่อแสดงความขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้จังหวัดเลย เป็นจังหวัดการท่องเที่ยวนำร่องเร่งด่วน ตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว    สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  จังหวัดเลยได้เสนอแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง"  4 เมือง  2 ประเทศ  เชื่อมโยงจังหวัดเลย  แขวงหลวงพระบาง  นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย  ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดเลย และหนองคาย  ไปถึง พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี  และประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

ต่อมาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติได้เห็นชอบแผนการท่องเที่ยว สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุมนัดพิเศษที่อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  ซึ่งเหตุผลสำคัญของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง"   ก็คือ ประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน  เมืองท่องเที่ยวสำคัญของ สปป.ลาว คือ หลวงพระบาง และ นครหลวงเวียงจันทน์ 

ส่วนจังหวัดเลย ปัจจุบันมีถนนเส้นทางเชื่อมโยงกับ แขวงไชยะบุลี และหลวงพระบาง  ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยัง นครหลวงเวียงจันทน์ และจังหวัดหนองคาย เป็นวงรอบได้  การพัฒนาการท่องเที่ยว เชื่อมโยงพื้นที่ จังหวัดเลย  แขวงไชยะบุลี  แขวงหลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคายเข้าด้วยกัน จะเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง แหล่งท่องเที่ยวและการค้า จังหวัดหนองคาย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัดเลย  ตลอดจนเส้นทางท่องเที่ยวสองฝั่งลำน้ำโขง  จากหลวงพระบาง ผ่านเมืองปากลายแขวงไชยะบุลี   อ.เชียงคาน  อ.ปากชม จ.เลย  อ.สังคม  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  นครหลวงเวียงจันทน์ และเมืองหนองคาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดนำร่องเร่งด่วน โดยมีมาตรการรองรับแผนพัฒนาสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เร่งด่วน 3 มาตรการ คือ
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น  ให้สนามบินจังหวัดเลย มีด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง    การผลักดันให้ สปป.ลาว ยกฐานะด่านชายแดนที่เมืองสานะคาม ตรงข้ามอำเภอเชียงคาน และด่านบ้านวัง  เมืองหมื่น  แขวงเวียงจันทน์ ตรงข้ามด่านบ้านคกไผ่ อ.ปากชม  ให้เป็นด่านถาวร  และพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเลย  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดเลย 

นายวิโรจน์กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบตามที่ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เสนอ ให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบภารกิจรองรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”   ได้แก่  ให้จังหวัดเลยรับผิดชอบด้านการอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ด้านการเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ  ด้านการตลาด  มอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบ  และการพัฒนาเครือข่ายคมนาคม มอบให้กระทรวงคมนาคม  รับผิดชอบ  ภายใต้งบประมาณ 3,077 ล้านบาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า  มติของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ จะทำให้จังหวัดเลยเกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับชาติ และระดับสากล และเป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเลย  คือ  เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งจังหวัดเลย จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการวางแผน และมาตรการต่างๆ ให้สอดรับกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”   ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โดยยึดถือแนวทาง  เมืองสร้างสรรค์  เมืองน่าอยู่  และเมืองเศรษฐกิจสีเขียว ต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น