วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

รฟท.เดินหน้าศึกษาโครงการสร้างทางรถไฟผ่านเมืองเลยนายจเร  รุ่งฐานีย  วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและการก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า  จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ ซึ่วเป็นนโยบายที่จะขยายเส้นทางรถไฟไปในภูมิภาคต่างๆ ที่ยังมิได้มีเส้นทางรถไฟให้บริการ เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมและท่องเที่ยวที่สำคัญ ยังไม่มีเส้นทางรถไฟให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การให้บริการด้วยระบบรางให้เชื่อมโยงกับพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟขยายไปสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย โดยจะศึกษาและออกแบบรถไฟในระบบทางคู่เป็นขนาดทางกว้าง 1.00 เมตร โดยแยกจากสถานีรถไฟลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และสิ้นสุดที่จังหวัดหนองบัวลำภู  หรือจากสถานีจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผ่าน จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดเลย และสิ้นสุดที่จังหวัดหนองบัวลำภูนายจเรกล่าวอีกว่า  การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างบริษัทแอสดรคอน คอร์เปอเรชั่น จำกัด  บริษัทดีไวพลัสจำกัด และบริษัทลูเซ่  ครีเอชั่น จำกัด  ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟสายดังกล่าว  การรถไฟฯได้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของรประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ  จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด หรือการประชุมใหญ่  เพื่อประชาสัมพันธ์แนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ ตำแหน่งของสถานีรถไฟที่เหมาสม  รูปแบบเบื้องต้น  ตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการสัมมนาในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558  เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมใบบุญเพลส  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น