วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เลือกครูอ๋องไผ่รวกหวานเป็นเกษตกรดีเด่นระดับจังหวัด

นางสุรูป   แสนขันธ์ 

นายสวัสด์  สมวรรณ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เปิดเผยว่า 
จากการที่คณะกรรมการการคัดเลือกระดับจังหวัด  ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น จำนวน  ๗  ประเภท  ประกอบด้วย อาชีพทำสวน, อาชีพทำไร่, อาชีพไร่นาสวนผสม, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มยุวเกษตรกร,  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น, และประเภทของเกษตรกร (ชาวนาดีเด่น), ประเภทสถาบันศูนย์ข้าวดีเด่น (ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ) ในระหว่างวันที่  ๑๙ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘ และผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการการคัดเลือกระดับจังหวัดทำให้ได้ผลการพิจารณาการประกวด ดังนี้

สาขาอาชีพทำสวน  
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๑      นางสุรูป   แสนขันธ์ ต.ภูกระดึง   อ.ภูกระดึง   จ.เลย            
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๒      นายทรงพล   พัฒนไชย          ต.บุฮม   อ.เชียงคาน   จ.เลย
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๓     นางบุญถิ่น    พรหมใจ           ต.โป่ง   อ.ด่านซ้าย   จ.เลย
รางวัลชมเชย  ลำดับที่  ๑      นายบัวรินทร์  บุตรท้าว          ต.นาดอกคำ  อ.นาด้วง  จ.เลย             
รางวัลชมเชย  ลำดับที่  ๒      นายนิยม     ดวงศรี ต.ปากปวน   อ.วังสะพุง   จ.เลย           

สาขาอาชีพทำไร่
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๑      นายจีรพงษ์   ทันวงษา           ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย 
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๒      นายปรีชา  นาคพรม              ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย       จ.เลย     
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๓     นางประยูรศรี  ช่วยปุ้ง            ต.นาอ้อ   อ.เมืองเลย  จ.เลย
รางวัลชมเชย ลำดับที่  ๑       นายอำนาจ   อุไร    ต.นาแห้ว  อ.นาแห้ว  จ.เลย  


 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๑      นายเมตตา  ทุมมาลา  ต.เชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๒      นายละไม   พันเงิน  ต.ภูหอ  อ.ภูหลวง  จ.เลย     
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๓     นายอิศรากรณ์    พลธรรม  ต.นาแห้ว  อ.นาแห้ว  จ.เลย
รางวัลชมเชย  ลำดับที่  ๑      นายเศวต  จำปาหวาย  ต.ห้วยบ่อซืน   อ.ปากชม   จ.เลย
รางวัลชมเชย  ลำดับที่  ๒      นายเข้ม   ดีแก้ว  ต.ชัยพฤกษ์  อ.เมืองเลย   จ.เลย              

สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๑      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราชวิถี ต.ภูกระดึง   อ.ภูกระดึง  จ.เลย      
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๒      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแคน  ต.นาด้วง  อ.นาด้วง  จ.เลย
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๓     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภูป่าไผ่  ต.โนนป่าซาง   อ.ผาขาว   จ.เลย
รางวัลชมเชย  ลำดับที่  ๑      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเครือคู้  ต.ปากหมัน   อ.ด่านซ้าย   จ.เลย
รางวัลชมเชย  ลำดับที่  ๒      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำสวยเมคราเม่  ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย  จ.เลย

สาขากลุ่มยุวเกษตรกร
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๑      กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวังโพนงามวิทยา  ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๒      กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน  ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๓      กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง

สาขาสมาชิกยุวเกษตรกร
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๑      นางสาวพัชรา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อ.ด่านซ้าย
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๒      เด็กหญิงเมธิณี   นันตะวัน โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน   อ.เอราวัณ        
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๓     เด็กหญิงนิภาพร   อาจแก้ว โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น  อ.นาด้วง

สาขาที่ปรึกษายุวเกษตรกร
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๑      นางกรีไข   พรหมรักษา โรงเรียนวังโพนงามวิทยา  อ. ด่านซ้าย 
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๒      นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน   อ.เอราวัณ  
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๓      นายสุนันท์  บุตรโยจันโท โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อ.นาด้วง  

ประเภทเกษตรกร  (ชาวนาดีเด่น)
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๑      นายวาด   ชัยพิลา  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย
รางวัลชนะเลิศลำดับที่  ๒      นายบุญโฮม  จันทาตีด  ต.หนองผือ อ.ท่าลี่  จ.เลย             

ประเภทสถาบันศูนย์ข้าวดีเด่น (ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ)
รางวัลชนะเลิศลำดับที่   ๓    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่น  ต.หนองผือ  อ.ท่าลี่
รางวัลชมเชย  ลำดับที่   ๑     ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกกเกลี้ยง   ต.ผาบิ้ง  อ.วังสะพุง
รางวัลชมเชย  ลำดับที่   ๒     ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาดินดำ  ต.นาดินดำ  อ.เมืองเลย
หากเกษตรกรท่านใดมีความสนใจอยากส่งผลงานการทำการเกษตรในสาขาต่างๆดังกล่าวข้างต้น
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในแต่ละปี
ซึ่งหากผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศจะได้รับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขั้นตอนการเตรียมการประกวดได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้านท่าน

“เราทำดี มีดี อย่าเก็บไว้คนเดียวรวมแบ่งปันผลงานดีๆให้คนอื่น ภูมิใจกับเราด้วย  สร้างสรรค์การเกษตร ประเทศไทยก้าวหน้า”

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
เบอร์โทร. 042-811643 ได้ทุกวันเวลาราชการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น