วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปิดแล้วโครงการ 1 ตำบล 1 ล้าน เลยใช้เงิน 34 ล้าน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 2.4 หมื่นครัวเรือน


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2558  ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์  อ.เมือง จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีปิดตัวและส่งมอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  มีผู้แทนชุมชนจาก 35 ตำบล 13 อำเภอ รับมอบโครงการ  โดยมี พ.อ.อำนวย  จุลโนนยาง  รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  ปลัดจังหวัดเลย  ร่วมพิธี


นายวัฒนมงคล  ทรัพย์มี  เกษตรจังหวัดเลย  กล่าวว่า โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งประเทศ 58 จังหวัด  3,051 ตำบล  ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  ให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  และเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนไหจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร หรือโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน  โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทหาดไทย  กระทรวงกลาโหม และภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ  ซึ่งทุกโครงการจะอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ในวงเงินไม่เกินตำบลละ 1 ล้านบาท  สำหรับจังหวัดเลยมีพื้นที่ดำเนินโครงการ 35 ตำบล ในพื้นที่ 13 อำเภอ รวม 61 โครงการ
นายวัฒนมงคล  ทรัพย์มี
เกษตรจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า ในการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการฯ ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล    และมีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ เพียง 7 เดือน กล่าวคือ เริ่มต้นโครงการฯในเดือนมกราคม 2558 และสิ้นสุดโครงการฯในเดือนมิถุนายน 2558แต่ด้วยความตั้งใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ จนปรากฏผลงานร่วมกันอย่างน่าพอใจยิ่ง จังหวัดเลยสามารถเสนอโครงการให้ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติโครงการฯ จำนวน 13 อำเภอ 35 ตำบล 61 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,308,626 บาท(สามสิบสี่ล้านสามแสนแปดพันหกร้อยยี่สิบหกบาท)  มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 34,152,652.70 บาท  (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) แยกเป็นค่าวัสดุ  จำนวน  17,029,811.70 บาท (สิบเจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ค่าจ้างแรงงาน จำนวน 17,122,841 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาท)  เงินคงเหลือจ่ายคืน จำนวน 155,973.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.55  มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 24,306 ครัวเรือน จำนวนเกษตรกรที่ผู้ใช้แรงงาน  5,726 ราย คิดเป็นจำนวนแรงทั้งสิ้น  54,020 แรง. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น