วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนแก่เด็กพิการ-ออทิสติก


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย  จัดพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย  โดยมีนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนพระองค์ในการประทานทุนการศึกษา พร้อมกันนี้นางวณี  จิวะรังสรรค์  นายกเหล่ากาชาดจ.เลย นำคณะร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้วย


นายนิรัติศัย  ชิณกะธรรม  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า  มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศ ประจำปี 2558 จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรทุนตามเกณฑ์ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์เด็กที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งนี้  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และอยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่ม สำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน กรรมการมูลนิธิ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น