วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเลย จัดงานวันครู ประจำปี 2559


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 60  ประจำปี 2559 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


การจัดงานวันครู จัดขึ้นโดยความร่วมมือกัน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยทุกสังกัด เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยภายในงานจัดให้มีพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นของทุกสังกัด และกิจกรรมสะท้อนความรู้สึกรำลึกถึงครูดีในดวงใจของนักเรียน ภายใต้คำขวัญ  “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”
และในวันเดียวกันนี้ ในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอนาด้วง จัดงานวันครู ขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  อำเภอท่าลี่  จัดที่หอประชุมโรงเรียนท่าลี่วิทยา  อำเภอเชียงคานจัดที่โรงเรียนเชียงคาน  และอำเภอปากชม จัดให้มีศาลาประชาคมอำเภอปากชม ทุกอำเภอมีครูเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูเป็นจำนวนมาก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น