วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สพม.19 วางเป้าเด็กมัธยมเลย-หนองบัวฯ คะแนนโอเน็ตเพิ่ม 5%


โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยและหนองบัวลำภูผนึกกำลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งครู บุคลากรและนักเรียน  ตั้งเป้า คะแนนสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558-2559  ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  พร้อมสนองนโยบายกระทรวงศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์  อ.เมือง จ.เลย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน  พร้อมกับการแถลงข่าว การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีนายอดิศักดิ์  มุ่งชู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตทั้ง  5 สหวิทยาเขต ร่วมกันแถลงข่าว ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52  โรงเรียน  โดยแยกเป็นโรงเรียนในจังหวัดเลย 31 โรงเรียน และจังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน 21  โรงเรียน


นายอดิศักดิ์  มุ่งชู   จะนำการขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกันคือ ให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากล   ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีระบบบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  เขต 19  กล่าวอีกว่า  ในการประชุมครั้งนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ทั้ง 5 สหวิทยาเขต โดยจะร่วมกันเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558  และปีการศึกษา 2559  ให้ผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละกลุ่มสาระสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  จะร่วมกันเร่งรัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ จะร่วมกันเรื่องการปลุกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่นักเรียนทุกระดับและทุกคน จะร่วมกันจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู จะร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเครื่องมือในการบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ตลอดจนแผนพัฒนาตนเอง จะร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล   และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกคน จะต้องพูดภาษาสากลได้อย่างน้อย 2 ภาษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  นายอดิศักดิ์กล่าว

ในการจัดการประชุมครั้งนี้ โรงเรียนมัธยม ในสังกัด 10 โรงเรียน ได้นำสุดยอดผลงานนักเรียนมาจัดแสดง  ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เช่น  การทำขนมไทย จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  การนวดแผนไทย ทำสปา จากโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมจังหวัดหนองบัวลำภู การสาธิตกีฬามวยไทยจากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ การแสดงผลงาน หัตถกรรม การจักสานจากโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  การทำหน้ากากผีตาโขน จากโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น