วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สาธารณสุขเลย-ไชยะบูลีจับมือเฝ้าระวัง-ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ที่โรงแรมเลยพาเลช  อ.เมือง จ.เลย  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคเมืองคู่ขนาน เลย-แขวงไชยะบูลีและแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีนายวิวรรธน์  ก่อวิริยกมล  นายแพทย์สาธารรณสุขจังหวัดเลย และ ดร.สิงคำ รักประสิทธิ์   รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว เป็นผู้แทนทั้งสองฝ่ายร่วมประชุม


นายวิวรรธน์  ก่อวิริยกมล  นายแพทย์สาธารรณสุขจังหวัดเลย  กล่าวว่า เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคร้ายแรงที่นานาประเทศให้ความสำคัญโดยเฉพาะจังหวัดเลยใน 14 อำเภอ  มีผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 400 คน  และยังเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้า ด้วยเหตุนี้จังหวัดเลย แขวงไชยะบูลีและแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  ได้มีการประชุมการพัฒนาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนการดำเนินงำนของเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่ชายแดนไทยและสปป.ลาว  ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลีและแขวงเวียงจันทน์ จำนวน 8 ครั้ง ปี 2555 จำนวน 2 ครั้ง ปี 2557 จำนวน 4 ครั้ง และ ปี 2558 จำนวน  2 ครั้ง โดยครั้งล่ำสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดเลยทั้งสองฝ่ายได้หารือและจัดตั้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคนั้น ได้มีกำหนดให้ มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของอำเภอชายแดนทั้งสองฝ่ายพัฒนาระบบการส่งต่อ การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแลกเปลี่ยน  การเรียนรู้และเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทั้งอำเภอชายแดนที่ อ.นาแห้ว อ.ด่านซ้าย , อ.ท่าลี่ , อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม  

โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดเลย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.เลย หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 เลย หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ชายแดนท่าลี่และเชียงคาน TB Clinic โรงพยาบาลทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเลย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคจากโรงพยาบาลเมืองเลยราม ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค สสอ.ทุกอำเภอ และผู้เข้าร่วมประชุมจาก สปป.ลาว ประกอบด้วย หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานวัณโรคจากเมืองแก่นท้าวและบ่อแตน รวมทั้งสิ้น 60 คน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น