วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สพป.เลย 1 มอบบ้านให้เด็กยากไร้ สร้างจากรายได้การแสดงกายกรรมจีน


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  นายรอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่เด็กหญิงปนัดดา  ทองพราว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา  อำเภอเมืองเลย  ตามโครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1

นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจนและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่งจะต้องได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยในรอบแรกได้จัดมหกรรมกายกรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดมเงินได้ 1,200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ไร้ที่พึ่งได้มีบ้านเป็นของตนเองที่แข็งแรงและปลอดภัย  เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น ให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ยากจนไร้ที่พึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน และไร้ที่พึ่ง ให้มีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา ประกอบอาชีพที่สุจริต  เป็นคนดีของชุมชนและสังคม

สำหรับการให้แก่เด็กหญิงปนัดดา  ทองพราว ครั้งนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชนและนายก อบต.   คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย   หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ  และเอกชน ผู้ใหญ่ใจดี ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนในการสร้างบ้านนักเรียนครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  นับเป็นหลังที่ 15 ในระยะที่ 2 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 16  ส่วนระแรกได้ดำเนินก่อสร้างและส่งมอบแล้วจำนวน 14 หลัง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น