วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อำเภอภูเรือตั้งเป้าลดสถิติให้น้อยกว่าปีที่แล้ว พร้อมสร้างเครือข่ายชาวบ้านดูแลร่วมกัน


ที่สถานีควบคุมไฟป่าภูเรือ  อ.ภูเรือ จ.เลย  นายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอภูเรือ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จัดโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  8  (ขอนแก่น)  สถานีควบคุมไฟป่าภูเรือ  และอำเภอภูเรือ

นายเกียรติศักดิ์  สนิทไทย  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  8  (ขอนแก่น)  กล่าวว่า  การฝึกอบรมหลักสูตร  การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  เพื่อเพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและการควบคุมไฟป่าให้แก่เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในท้องที่จังหวัดเลย  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในท้องที่จังหวัดเลย

นายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอภูเรือกล่าวว่า  ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยหน่วยงานภาคราชการเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถทำให้ปัญหาการเกิดไฟป่าลดลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว  เพราะสาเหตุการเกิดไฟป่านั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย์  ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน  เพื่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ประกอบกับกระแสด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างสูงในการบริหารและจัดการปัญหาต่างๆ  ดังนั้น  แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า  จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของ  “เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในท้องที่อำเภอภูเรือ จำนวน  11 เครือข่าย  จำนวน  100  คน

ทั้งนี้  สถิติการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบดูแลของสถานีควบคุมไฟป่าเลย เมื่อปี 2559 เกิดขึ้นจำนวน 60 ครั้ง  พื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย 1,115 ไร่. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น