วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

พมจ.เลย จัดกิจกรรมรณรงค์ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ “ไม่แทง ไม่ท้อง”


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย  นายคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย  จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม

นางอัญชณา  จ้อนเมือง  รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยกล่าวว่า  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ถือเป็นปัญหาระดับชาติ   รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546  เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลยขึ้น  ภายใต้คำขวัญ  “วัยรุ่นเลย หัวใจสตรอง ไม่แทง  ไม่ท้อง ไม่แท้ง  ไม่ทิ้งก๋อ..”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  เพื่อให้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่จังหวัดเลยลดลง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกอำเภอ พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 1,400  คน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 11 อำเภอ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้วิธีการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การตอบคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว  การสร้างเครือข่ายป้องกันแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ทั้งนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้การรวบรวมสถิติอัตราคลอดในมารดาวัยรุ่นอายุ15-19 ปี ในจังหวัดเลย ปี 2559 พบว่า  มีจำนวนร้อยละ  32.38  ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ  46.4  เป็นอันดับ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ   แต่ปัญหาที่พบคือ วัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำ หรือตั้งครรภ์มากกว่า  1 เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 10.71 ในปี2558 เป็นร้อยละ 11.08 ในปี2559.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น