วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อนุบาลเลยเปิดบ้านวิชาการ โชว์จุดแข็งสอนสองภาษาเมื่อวันที่  26  มกราคม  2561  ที่โรงเรียนอนุบาลเลย จ.เลย นายรอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการเปิดบ้านวิชาการ ตลาดพอเพียงบัวชมพู  และมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก  (Open  House Anubanloei School)  โดยมีผู้บริหารการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมในงานจำนวนมาก

 นายเดช  ปาจรียานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี เป็นการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียนต่อสาธารณชน  ให้ผู้ปกครองได้รับชมผลงานของบุตรหลาน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียน 
ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลเลยได้จัดการเรียน การสอนที่มีความหลากหลาย ทั้งห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย ห้องเรียน Mini  English Program ระดับประถมศึกษา  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ 5 ประการได้แก่  เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ก้าวหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินการดังกล่าว  ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การวางแผนและแก้ปัญหาในการทำงาน  ตลอดจนนำเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 
ทั้งนี้  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการพัฒนาการจัดการศึกษาจากมูลนิธิพลเอกอาทิตย์  กำลังเอก ตั้งแต่ปี 2536 จึงได้นำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา  สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน  40  ทุน  ทุนละ 500 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น