วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สุดปลาบปลื้ม… สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานเงินช่วยเหลือราษฎรชาวเลยที่ถูกไฟไหม้บ้านวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ ประจำจังหวัดเลย เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทาน แก่ผู้ประสบอัคคีภัย  ในพื้นทที่จังหวัดเลย  โดยมีนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี


นายประมวล  ลาภจิตต์   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า  จากการที่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลยได้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ครอบครัว  เมื่อช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา  ประกอบด้วย อำเภอวังสะพุง 3 ครอบครัว  อำเภอปากชม 1 ครอบครัว  และอำเภอหนองหิน 1 ครอบครัว  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรที่ประสบภัยพิบัติ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้โปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานและเงินพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุอัคคีภัย ประกอบด้วย ค่าเครื่องครัว เครื่องนอน ครอบครัวละ 3,000 บาท และเงินพระราชทานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกรณีเสียหายหมดทั้งหลัง ครอบครัวละ 33,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรที่ประสบภัยพิบัติ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทานแก่ผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) จังหวัดเลย และขอให้ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานและเงินพระราช ร่วมทั้งพสกนิกรชาวจังหวัดเลย ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถ ประกอบอาชีพสุจริต และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ดำเนินชีวิตประจำวัน และครอบครัว   สร้างความปลาบปลื้ม ปิติยินดี และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น