วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ธ.ก.ส.มอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค 12 ล้าน หนุ่มภูหลวงดวงเฮง รับฟอร์จูนเนอร์ไปขับเท่ๆธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จังหวัดเลย มอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค แด่ผู้มีอุปการะคุณ  ในรอบที่ 1/2562 มูลค่ารางวัลกว่า 12,500,000 บาท พร้อมเดินหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวเลย อย่างยั่งยืนอีก 5 มาตรการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ที่โรงแรมเลยพาเลซ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายพนมไพร ชัยยะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย  พร้อมด้วยนายสุรพงษ์  อิ่มเอิบ, นางรัตนาวลี  กุญชรมณี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย  และคณะผู้บริหารสาขาในสังกัดทั้ง 18 สาขา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเพื่อจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ในรอบที่ 1 ประจำปีบัญชี 2562 มูลค่ารางวัลในครั้งนี้รวมกว่า 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รางวัลสำคัญ ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถยนต์อเนกประสงค์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ มูลค่า 1,400,000 บาท จำนวน 1 คัน
 รางวัลที่ 2 คือ รถยนต์เก๋ง โตโยต้า ยาริส  3 คัน มูลค่ารวม 1,600,000 บาท รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์Honda New Scoopy I จำนวน 49 คัน  รางวัลที่ 4 สร้อยคอ ทองคำหนัก สองสลึง จำนวน 293 รางวัล และรางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 686 รางวัล   รวมมูลค่ารางวัลทุกประเภท 12,500,000 (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
กิจกรรมครั้งนี้ มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายกิตติคุณ บุตรคุณ  นายอำเภอภูเริือ และ พ.ต.อ.ปรีชา  เก่งสารกิจ  ผู้กำกับ สภ.เมืองเลย ได้ร่วมจับรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วย
โดยผู้มีอุปการะคุณที่ได้ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค กับ ธ.ก.ส ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยทุกท่านจะมีสิทธิ์ชิงโชคในคราวนี้ด้วย  ซึ่งจะมีการจับรางวัลเช่นนี้ในทุก 6 เดือน  หลักเกณฑ์ง่ายๆคือ ผู้มีอุปการคุณที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค ต้องคงยอดเงินฝากไว้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ในระยะเวลาติดต่อกัน อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมและมิถุนายนของทุกปี  โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ทุกประการ
ผลการจับสลากปรากฏว่า รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ มูลค่า 1,400,000 บาท ผู้โชคดีคือนายสมควร  ทองดี  อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 6 ต.ห้วยสีเสียด  อ.ภูหลวง  จ.เลย  ส่วนรางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋งโตโยต้า ยาริส  3 คัน มูลค่ารวม 1,600,000 บาท  ผู้โชคดี 3 คน ประกอบด้วย นายเดี่ยง  ผิวศิริ  บ้านเลขที่ 255 หมู่ 2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม  จ.เลย , นางวนิดา พิมพ์โคตร บ้านเลขที่ 56/1 ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย และนางสาวสุกัญญา  จันทะบุตร บ้านเขที่ 254 หมู่ 1 ต.ปากชม  อ.ปากชม จ.เลย
นอกจากการมอบรางวัลนี้แล้ว สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ยังมีความมุ่งมั่นในภารกิจสำคัญเร่งด่วนอย่างน้อย 5 มาตรการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของพี่น้องเกษตรกรชาวเลย ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อ พื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกค้าประสบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ ลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ เกษตรกรทั่วไป โดยการอำนวยสินเชื่อ เพื่อสร้าง ซ่อม ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเกษตร หรือเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจน เพื่อลงทุนพื้นฟูการผลิต ที่ได้รับความเสียหาย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ลด 2% จากปกติ ลดหย่อนหลักประกันจำนวนมาก   นอกจากนั้นยังมีสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อป้องกันหนี้นอกระบบ อีกไม่เกิน รายละ 50,000 บาท รวมถึงการช่วยเหลือที่ไม่ใช่สินเชื่อ หรือเงิน อีกบางประการ หากเกษตรกรลูกค้าประสบภาวะยากลำบาก         .                                         
2. โครงการ “สนับสนุนสินเชื่อ เอส. เอ็ม. อี. เกษตร (SMAEs)” ธ.ก.ส.ยืนยันเร่งรัด สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ลดหย่อนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรรายคน หรือ สถาบันเกษตรกร ตลอดจนกลุ่มวิสากิจชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรม รวบรวม แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรหรือเกี่ยวเนื่อง วงเงินงบประมาณทั้งประเทศ 50,000 ล้านบาทสิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคม 2564 วงเงินกู้ ตั้งแต่  200,000-20,000,000 บาท ต่อราย อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี (สามปีแรก)
3. โครงการ ‘‘สินเชื่อสีเขียว’’ (Green Credit) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการผลิต เกษตรกรอินทรีย์ หรือ ความปลอดภัย ส่งเสริมการใช้พลังงาน ทางเลือก พลังงานทดแทน พลังงานสะดวก ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมหรือวิถีประชาชน ให้เกิดขึ้นและขยายขอบเขตในพื้นที่ จังหวัดเลย วงเงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับปกติของธนาคาร แต่อัตราดอกเบี้ยลดหย่อนเป็นพิเศษ  ให้ผู้กู้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งหลักประกันแบบลดหย่อนพิเศษ
4. ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการ ‘‘ผสมปุ๋ยใช้เอง’’ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดเลย ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแบบประหยัด มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของพืชในฟาร์ม มีผลผลิตสูง คุ้มค่าการลงทุนและมีรายได้สูงขึ้น สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย ร่วมกับสาขาในสังกัดทุกสาขาอยู่ระหว่าง เร่งรัด ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ สู่การปฏิบัติในพื้นที่การผลิต ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 40% ของเกษตรกรลูกค้าของธ.ก.ส.จังหวัดเลย
5. ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย ‘‘สังคมไร้เงินสด’’(Cash less) ของรัฐบาล โดยสนับสนุนให้ลูกค้าเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ชาวจังหวัดเลย ใช้ระบบการชำระเงินค่าบริการ สินค้า หรือการโอนเงิน จากบัญชีสู่บัญชีในระบบ QR-Code (คิวอาร์โค้ด) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย ทุกประการ ในการทำธุรกรรมผ่านบริการของ ธ.ก.ส. ซึ่งประชาชนผู้มีอุปการะ คุณที่ประสงค์ใช้บริการตามมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น  โปรดติดต่อ  ธ.ก.ส.ใกล้บ้าน ด่วน..
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ได้ร่วมสนองและสนับสนุนทุกนโยบายของรัฐบาล ดังจะเห็นได้ว่า ธ.ก.ส.จังหวัดเลยได้ขยายเวลาการชำระหนี้ต้นเงิน 3 ปี แก่เกษตรกรจังหวัดเลย  จำนวน 64700 ราย  จำนวนเงิน 14,850 ล้านบาท   คิดเป็น 99%  ตามมาตรการลดภาระหนี้ตามแนวทางประชารัฐ นายพนมไพร ชัยยะ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย  กล่าว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น