วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เหล่ากาชาดเลยถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ผู้ว่าฯเลยเผย ได้ดีเพราะเป็นเด็กวัดเลยหลง ก่อนรับทุนเรียนจบจุฬาฯ (มีคลิป)


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น.  หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  เหล่ากาชาดจังหวัดเลยจัดพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณร โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีนางกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กล่าวว่า  การถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ และสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มีหลักการแนวคิด มุ่งพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน ที่เรียนดี ประพฤติดี และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมพระภิกษุ และสามเณรยากจน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม เหล่ากาชาดจังหวัดเลย 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสและทางเลือกของการศึกษา ให้กับเด็ก และเยาวชนที่เข้าบรรพชาเข้ารับการศึกษาสายสามัญ นักธรรมบาลีและด้านวิชาชีพ ในระดับสูงจากระดับมัธยมศึกษา เป็นต้นไป  โดยมีพระภิกษุ สามเณร จํานวน 200 รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดเลย จํานวน 15 แห่ง เข้ารับทุนทั้งสิ้น จํานวน 200 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า  ในสมัยเด็ก ครอบครัวมีฐานะยากจน ตนต้องทำงานรับจ้างทั่วไป แม้กระทั่งเป็นคนงานในโรงงานอิฐ  เพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนภาคค่ำ ในระดับมัธยมศึกษาที่ ร.ร.เลยพิทยาคม  ก็ได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส หรือวัดเลยหลง รูปปัจจุบัน ให้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในวัด  จนกระทั่งเรียนจบ แล้วได้ทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จนจบและมีงานทำจนถึงทุกวันนี้  จึงถือว่าทุนการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น