วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มฮักแม่น้ำเลยออกแถลงการณ์ประณามกลุ่มผู้ไม่หวังดี จุดชนวนสร้างความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่สร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562  แฟนเพจกลุ่มฮักแม่น้ำเลยได้เผยแพร่ภาพป้ายคัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักที่บริเวณทางเข้าที่ตั้งโครงการ บ้านนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน ถูกทุบทำลาย และป้ายของโครงการฯก็ถูกเผาด้วยเช่นกัน  โดยทางกลุ่มฮักแม่น้ำเลยได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำดังกล่าว ที่มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี พยายามสร้างเงื่อนไขการเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในพื้นที่

แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวระบุว่า  สืบเนื่องจาก เหตุการณ์ กลุ่มบุคคลนิรนาม ทำลายป้าย คัดค้านโครงการเขื่อนศรีสองรัก ของ กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ที่นำไปติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการฯ ในเขตบ้านนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ในคืนวันที่ 20 กับคืนวันที่ 21 สิงหาคม ติดต่อกัน 2 ครั้ง การติดป้ายดังกล่าว เพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านโครงการฯ ที่ผลักดันโดยปราศจากการมีส่วนร่วมจากประชาชนและขาดหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังไม่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดานความมั่นคงเข้ามาในพื้นที่บ้านกลาง เพื่อติดตามสถานการณ์ โครงการเขื่อนศรีสองรักจากชาวบ้านกลาง

แต่ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มบุคคลนิรนาม เข้าไปเผา ทำลายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนศรีสองรัก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันดังกล่าว
การกระทำดังกล่าว กำลังจะนำไปสู่สถานการณ์ตึงเครียด ที่จะกลายเป็นความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ระหว่างกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ กับผู้รับผิดชอบโครงการฯและกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับโครงการฯ

กลุ่มฮักแม่น้ำเลย เป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกัน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำเลย ในฐานะแม่น้ำสายหลักที่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายของพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ มีความสำคัญต่อผู้คนและชุมชนลุ่มแม่น้ำเลย

ที่สำคัญ กลุ่มฮักแม่น้ำเลย มีจุดยืนในการคัดค้านโครงการเขื่อนน้ำศรีสองรัก ด้วยเหตุผลความกังวลใจต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งชุมชนของกลุ่มฮักแม่น้ำเลยคือ บ้านกลางเคยมีบทเรียนเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่มาแล้วหลายครั้ง

กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า พวกเรามีแนวทางการเคลื่อนไหว เพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนศรีสองรัก บนวิถีทางสันติวิธี ตามสิทธิ เสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ทำลายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และหลีกเลี่ยงทุกการกระทำที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่

พวกเราขอประณาม กลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเผาและทำลายป้ายต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อหวังให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ พวกเราขอให้ท่านยุติพฤติกรรมอันเลวร้ายดังกล่าวทันที

พวกเราขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการนำตัวผู้ลงมือกระทำผิดมาลงโทษ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามครรลองของกฎหมาย  แถลงการณ์ระบุ

ทั้งนี้  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน ระยะเวลา 6 ปี (2561-2566)  ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท  ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว  คาดว่าหลังแล้วเสร็จจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 72,500 ไร่ และฤดูแล้ง 18,100 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอเชียงคาน ได้แก่ ตำบลเชียงคาน ตำบลนาซ่าว ตำบลปากตม ตำบลหาดทรายขาว ตำบลเขาแก้ว ตำบลจอมศรี และตำบลธาตุ รวม 44 หมู่บ้าน 9,287 ครอบครัวและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

จะสามารถบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และสามารถบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเลยตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ , สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน โดยเกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 4,600 บาทต่อไร่  , ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่โครงการ 806,200 คนต่อปี ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 207 ล้านบาท.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น