วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นพค.23-จิตอาสาชาวเอราวัณ ร่วมพลังสามัคคีสร้างฝายมีชีวิต ร.ร.บ้านนาอ่างคำ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2562  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดยพันเอก ภาณุรัตน์  ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  พร้อมกำลังพลชุดจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 30 นาย เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเอราวัณ ภายใต้กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย


โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเอราวัณ, ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรในพื้นที่ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายมีชีวิต โดยมี นายสุพจน์  นิรมิต จิตอาสาครูฝาย ปราชญ์ชาวบ้าน จากจังหวัดกาฬสิน ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในการก่อสร้างฝายมีชีวิตกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเลย และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเอราวัณ โดยให้เป็นอย่างต่อเนื่อง  , เพื่อลงเสาปฐมฤกษ์ ฝายมีชีวิตโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณโรงเรียนบ้านาอ่างคำ  , เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผืนดินริมลำห้วย รวมทั้งเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง  และเพื่อปลูกจิตสำนึกในทุกภาคส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมแรงกาย ร่วมแรงใจ  เป็นการรู้จักเสียสละ เพื่อส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคี ร่วมกันรับผิดชอบกิจกรรม ในพื้นที่ของตนเองที่รับมอบหมาย
ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน และประชาชน จิตอาสาในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยมีนายวิทยา  สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ เป็นประธาน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น